WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ ŚWIETLICY OPIEKUŃCZEJ

Świetlica Opiekuńcza „Pełna Chata” działa w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ustrzykach Dolnych od kwietnia 2018 roku.

Świetlica powstała dzięki wsparciu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach projektu dotyczącego inwestycji utworzenia Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny.

Działa ona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jako placówka wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym w formie opiekuńczej.

 

 

Zapewniamy dzieciom z terenu powiatu bieszczadzkiego między innymi:

  • opiekę i wychowanie
  • pomoc w nauce
  • organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe
  • rozwój zainteresowań

 

Aktualności