Powiat Bieszczadzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych realizuje projekt pn.:

Wsparcie rodzin z terenu Powiatu Bieszczadzkiego poprzez działalność placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponad gminnym”

Projekt realizowany jest w ramach RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa VIIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wparcia rodziny
i pieczy zastępczej,  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin i dzieci z terenu powiatu bieszczadzkiego poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych
z zakresu wsparcia rodziny.

Cele szczegółowe projektu:

 1. zwiększenie dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny w formie powiatowej placówki wsparcia dziennego),

 2. poprawa w zakresie posiadanych dysfunkcji, trudności, deficytów u dzieci,

 3. wzrost kompetencji kluczowych u dzieci,

Grupy docelowe to 30 dzieci z rodzin przezywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu bieszczadzkiego

Działania projektu

 1. Pogłębiona diagnoza problemowa sytuacji w rodzinie.

Ocena sytuacji dziecka w rodzinie w oparciu o niezbędne konsultacje specjalistyczne m.in. psycholog/psychiatra/lekarz/pedagog/neurologopeda w konsultacji
z pracownikiem socjalnym , koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, kuratorem sądowym. Realizacja wsparcia będzie niezbędna do opracowania zakresu wsparcia,
w tym zdefiniowana ścieżki udziału w projekcie.

 1. Wsparcie specjalistyczne dla dzieci w zakresie zdiagnozowanych dysfunkcji, trudności, deficytów.

Zajęcia z dziećmi o charakterze psychoedukacyjnym z wykorzystaniem metod terapeutycznych, dydaktycznych i czynnościowych. Zależnie od stwierdzonych potrzeb i dysfunkcji dziecko będzie kwalifikowane do odpowiedniej formy pomocy z udziałem specjalisty m.in. psychologa dziecięcego, terapeuty zajęciowego, logopedy, trenera zastępowania agresji.

 1. Programy podnoszące kluczowe kompetencje wśród dzieci:

 • w zakresie umiejętności uczenia się,

 • w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości,

 • w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej,

 • w zakresie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych,

 • Udział w zewnętrznych wydarzeniach edukacyjno-kulturalnych.

Udział w przedstawieniach teatralnych, wizyty w muzeum, udział w festiwalach oraz wydarzeniach kulturalno-artystycznych również w formie wyjazdowej.

Okres realizacji: 01.02.2018 – 30.06.2020

Wartość projektu: 873 945,92 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 742 854,03 zł