Zarządzenie kierownika Świetlicy Opiekuńczej „Pełna Chata” dotyczące uczestnictwa w zajęciach Świetlicy dla rodziców i dzieci:

 1. Świetlica prowadzi zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30-15.30.
 2. Na teren placówki mogą wchodzić tylko osoby, których obecność jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności placówki (pracownicy Świetlicy i podopieczni).
 3. Podopieczni są zobowiązani do obligatoryjnej dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki i poszczególnych pomieszczeń wspólnego użytku w placówce.
 4. Pracownicy dokonują pomiaru temperatury ciała dziecka przy pomocy termometru bezdotykowego przed jego wejściem do placówki.
 5. W przypadku podniesionej temperatury u dziecka pracownicy mają obowiązek odesłania go do domu.
 6. Do placówki mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 7. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów choroby zakaźnej, kontaktu z osobą chorą lub zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną zaleca się rezygnację                           z uczestnictwa dziecka w zajęciach prowadzonych przez świetlicę.
 8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownicy są zobowiązani do telefonicznego zawiadomienia rodzica-opiekuna prawnego, który jest zobligowany do natychmiastowego odbioru dziecka ze świetlicy.
 9. Podopieczni przebywający w świetlicy zobowiązani są przestrzegać zasad zawartych w rozporządzeniach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych przepisów dotyczących epidemii  Koronawirusa Sars- CoV-2.
 10. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek (telefon komórkowy wyłącznie do kontaktu z rodzicem-opiekunem prawnym musi być pozostawiony w plecaku).
 11. Opiekun-rodzic jest zobowiązany zaopatrzyć dziecko w suchy prowiant (kanapka, drożdżówka, rogal) oraz napój.
 12. Zobowiązuje się rodziców do stałej możliwości kontaktu telefonicznego                                z pracownikami placówki.
 13. Rezygnuje się z wszelkich warsztatów kulinarnych i innych zajęć grupowych (powyżej 15 osób)  w Świetlicy.
 14. Podopieczni w trakcie pobytu w placówce są zobowiązani do uczestnictwa                          w kontynuowanych zajęciach projektowych ze specjalistami, prowadzonych indywidualnie.
 15. Podopieczni zobowiązani są do noszenia maseczek podczas zajęć, w które muszą zaopatrzyć się we własnym zakresie.
 16. Dzieci zobowiązani są do przynoszenia i używania swoich przyborów szkolnych.